EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความ ที่ สข 0932/ ว.14ขอเชิญประชุมการประชุมเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

20.1

2.บันทึกข้อความ ที่ สข 0932/191     ขออนุญาตเผยแพร่การประชุมเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

20.4 

3.ภาพการประชุม

20.3

20.3.1

20.3.2

20.3.4

20.3.5

20.3.6

20.3.7

20.3.8

20.3.9

20.3.10

20.3.11

บันทึกข้อความ ที่ สข 0932/- ขอเชิญประชุมกลุ่มสาธารณสุขสะบ้าย้อย ต่อต้านทุจริต

 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง "การใช้รถราชการ" เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง "การจัดซื้อจัดจ้าง" เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง "การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ" เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซท์ของหน่วยงาน

20.4.4